Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-15 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 • przygotowywanie regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie ewentualnych sporów między członkami Stowarzyszenia,
 • w razie ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka, Zarząd ma prawo dokooptowania nowego członka,
 • ilość dokooptowanych członków Zarządu nie może przekraczać 1/3 członków Zarządu z wyboru.

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • szczególna kontrola przestrzegania regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zebranie,
 • ocena działalności Zarządu i wnioskowanie o udzielenie mu absolutorium na forum Walnego Zebrania.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, mogą brać jednak udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com