Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • rzeczywistych;
 • wspierających;
 • honorowych.

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec nawet jeśli nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, a także każdy małoletni obywatel polski lub cudzoziemiec nawet jeśli nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, jeśli ukończył 16 lat albo jeśli nie ukończył tego wieku to posiada na to zgodę przedstawiciela ustawowego, jeżeli:

 • złoży pisemną deklarację i zostanie zarekomendowany przez jednego z członków zarządu Stowarzyszenia i
 • opłaci składki członkowskie za min. 1 roku.

Uprawnienia statutowe małoletnich członków rzeczywistych Stowarzyszenia określa prawo o stowarzyszeniach.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która świadczy pomoc materialną dla Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mają prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

Członkom rzeczywistym oraz członkom wspierającym może być za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia przyznana godność członka honorowego. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków rzeczywistych lecz są zwolnieni od opłacania składek.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu, wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Stowarzyszenia (prawo to nie służy członkom wspierającym oraz członkom małoletnim poniżej 16 lat),
 • korzystać z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • wysuwać postulaty i wnioski wobec władz, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,
 • nosić odznakę Klubu.

Do obowiązków członków rzeczywistych należy:

 • branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 • stosowanie się do postanowień statutu Stowarzyszenia, a także uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne zebranie,
 • reprezentowanie barw Stowarzyszenia w konferencjach, kongresach i w rywalizacji sportowej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 • skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za brak aktywności i niepłacenie składek członkowskich,
 • wykluczenia członka przez Zarząd lub Walne Zebranie za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę Stowarzyszenia, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com